Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za uclanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

 

 

 

LEČENJE DEKUBITALNIH RANA U KUĆNIM USLOVIMA

Dekubitalne rane predstavljaju lokalizovano ishemično oštećenje kože, potkožnog tkiva i mišića koje nastaje bilo kao rezultat intenzivnog pritiska u kraćem intervalu, bilo usled dugotrajnog pritiska s labijeg intenziteta .

Lečenje hroničnih rana predstavlja kontinuirani izazov za lekare i sestre u Gradskom zavodu za gerontologiju, kućno lečenje i negu Beograd. U populaciji starih 64 i više godina koje zbrinjava Zavod problem dekubitalnih rana je veoma izražen i značajan, i zahteva kontinuirano, dugotrajno korišćenje medicinskih usluga.

U periodu od 1.1.2012-31.12.2012. Zavod je obezbeđivao zdravstvenu zaštitu za 2376 bolesnika, od toga 1747 (73.5%) žena. Najveći broj zbrinjavanih pripadao je grupi starih 80 i više godina (70%). Kako su stari ljudi najčešće nosioci velikog broja ozbiljnih hroničnih oboljenja, i u manjoj ili većoj meri onesposobljeni za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života, oni su upravo i najveći korisnici usluga tipa vaninstitucionalnog zbrinjavanja, kućnog lečenja i nege koje obezbeđuje Zavod.

U populaciji zbrinjavanih prisutna je visoka zastupljenost teško obolelih i funkcionalno zavisnih osoba. U 2012.g. najviše je zbrinjavano bolesnika prve kategorije nege (nepokretnih i inkontinentnih) kojih je bilo ukupno 1599 (67.3%), a broj dana nege koji su ostvarili je 247.236. Drugoj kategoriji pripadaju bolesnici koji su nepokretni i kontinentni, njih je bilo 190 ili 8% i ostvarili su 31405 dana nege. Oni koji su pokretni samo uz tuđu pomoć pripadaju trećoj kategoriji, zbrinjavano je ukupno 587 bolesnika (24.7%) , a ostvarili su 360813 dana nege.

Broj pacijenata sa novonastalim dekubitalnim ranama pokazuje tendenciju porasta ( u 2007.g.-40 pacijenata, u 2009.g.-96 pacijenata, u 2012.g.-151 pacijent ).

U 2012.g. od ukupno novo prijavljenih 151 dekubita bilo je 71 prijava dekubita sa lečenja, 51 prijava dekubita sa prijema, 27 prijavljenih dekubita iz bolnice i 2 iz banje.

Broj pacijenata sa dekubitalnim ranama je pokazatelj koji ukazuje na kvalitet zdravstvene nege ali je uskoj vezi i sa težinom/kategorijom samih bolesnika koji se zbrinjavaju. Tokom 2012 g. 71 bolesnik (47.1%) je razvio dekubit tokom lečenja u Zavodu a ostalih 80 bolesnika (52,9% ) su na prijemu na palijativnu negu i lečenje, ili nakon izlaska iz bolnice ili banje došli sa dekubitima.

Neopoziva je činjenica da svuda u svetu d ekubitalne rane predstavljaju značajan zdravstveni i ekonomski problem široke populacije. Gradski zavod za gerontologiju daje svoj doprinos u prevenciji i lečenju dekubita u ostareloj populaciji. Zahvaljujući svojim timovima za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje, kod svih bolesnika se na prijemu uradi

procen a opšte g stanje bolesnika (EKG, klinički pregled) i laboratorijske pretrage ( lab. analize, bris rane). Zatim se koriguje anemij a , leči infekcija i po potrebi rehidrira bolesnik. Del uje se na faktore rizika i smanj uje priti sak na ranu uz pomoć mehaničkih pomagala (antidekubitalni dušek, antidekubitalni jastuk) . Na osnovu stadijuma i vrste rane primen juje se po potrebi tretman hirurške sestre kao i odgovaraju ća farmakološka oblog a. Za zbrinjavanje dekubita u Zavodu uglavnom je korišćen klasičan WDD tretman.

Da bi se pomoglo bolesnicima sa dekubitalnim ranama potrebno je veliko strpljenje, stručnost i upornost. U svetu se sve više potencira važnost multidisciplinarnog pristupa bolesniku sa ranom, uz primenu više naučnih oblasti i disciplina, učešće medicinskih radnika različitih specijalnosti, uključivanje porodice, socijalne službe, organizuju se edukacioni kursevi, nacionalne konferencije, izdaju časopisi i priručnici o dekubitalnim ranama. Posebna pažnja se pridaje preventivnim merama: uravnotežena ishrana, adekvatna nega kože, uključivanje fizikalnog tretmana radi održavanja i unapređenja pokretljivosti pacijenata, promena pozicije tela nepokretnih bolesnika na 2 sata, korigovanje inkontinencije (pelene, urinarni kateter).

Gradski Zavod za gerontologiju predstavlja važnu kariku u lancu vaninstitucionalnog zbrinjavanja i palijativne nege hronično bolesnih i funkcionalno onesposobljenih starih ljudi.

 

 


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LECENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
SrpskiEnglish